Algemene voorwaarden

Overeenkomst tot dienstverlening

 1. De overeenkomst tot verlening van diensten op het gebied van vrouwengezondheid en welzijn, zullen te allen tijde worden gesloten door de dienstverleners vanuit haar vrije beroepsuitoefening.
 2. Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het moment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie, een (e-mail)correspondentie of digitale reply vanuit de online agenda op de website van Care for Women (www.careforwomen.nl) of de website van Trudie van Nieuwenhuizen (www.careforwomen-trudievannieuwenhuizen.nl).
 3. De gehanteerde tarieven zijn zichtbaar op de site en opvraagbaar. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

 

Tarieven & betaling

 1. Betaling per verkregen consult dient direct na afloop van de dienst contant te geschieden aan de balie van het centrum, tenzij anders met de dienstverlener is overeengekomen.
 2. Tenzij voor de verlening van de dienst in een bepaalde zaak anders wordt afgesproken, heeft de cliënte recht op verstrekking van een goed en helder leesbare factuur, die voldoet aan de richtlijnen zoals gesteld door de zorgverzekeraars.
 3. Indien de cliënte later dan 24 uur (één werkdag) van te voren de dienst of activiteit annuleert, wordt deze dienst of activiteit volledig in rekening gebracht. De annulering van de betreffende dienst of activiteit dient telefonisch te geschieden via het telefoonnummer.

 

Aansprakelijkheid

 1. Aansprakelijkheid wordt slechts door dienstverlener in diens vrije beroepsuitoefening aanvaard voor het bedrag dat normaal gesproken door een dergelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het des-betreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de dienstverlener aansprakelijk is gesteld, doch in elk geval tot een maximum van € 1.500,-.
 2. De dienstverlener heeft een beroepsgeheim. Het inschakelen van derden zal door de dienstverlener te allen tijde in overleg met de cliënte gebeuren. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor tekort-komingen van aldus ingeschakelde derden.
 3. Op de rechtsverhouding tussen de dienstverlener en de cliënte is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.
 4. Indien cliënte één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt jegens de dienstverlener is zij verplicht tot het vergoeden van alle daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende directe en indirecte schade (inclusief bijkomende kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is.
 5. Het hierna vermelde inzake de aansprakelijkheid geldt zowel voor de abonnee als voor introducé(e)s van Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen. Iedere deelnemer dient verantwoordelijk om te gaan met de eigen lichamelijke conditie. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen of haar medewerkers en dienstverleners aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden ontstaan door het gebruik van faciliteiten of tijdens een bezoek aan de praktijk.
 6. Iedere aanwezige vrijwaart Care for Women -Trudie van Nieuwenhuizen voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in het centrum ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.
 7. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan en/of diefstal uit of van jouw voertuig of ander vervoermiddel welke zich bevindt op het terrein van Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen  of daarbuiten. Schade toegebracht aan de inventaris, de apparatuur of het gebouw is verhaalbaar bij de cliënte die de schade veroorzaakt op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

 

Overige voorwaarden

 1. Openings- en sluitingstijden. Tijdens de officiële feestdagen is het Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen centrum gesloten tenzij anders aangegeven. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen behoudt zich het recht voor de opening- en sluitingstijden alsmede aanvangstijden van de (sport)activiteiten en diensten te wijzigen zonder dat hieruit door de cliënte enig recht kan worden ontleend. Tijdens de zomervakantie heeft het Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen een gewijzigd rooster. Dit rooster zal ruim voor de zomervakantie bekend gemaakt worden.
 2. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen behoudt zich het recht voor tarieven en Algemene Voorwaarden te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
 3. Ieder cliënte dient zich aan de huisregels te houden. Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen behoudt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een dienst of abonnement te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
 4. De persoonlijke gegevens van de cliënte zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden voor Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen centrum gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 

Klachtenbemiddeling

Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen. Het handelen van de dienstverlener valt onder meer onder de klachtenregeling van Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen.

Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen u en de dienstverlener, met betrekking tot het gebruik van de diensten van dienstverleners als omschreven in deze Voorwaarden en de overeenkomst en het gebruik van de website www.careforwomen.nl. Door op de akkoord-button op het aanmeldscherm te drukken bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en worden de Algemene Voorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden door u als onderdeel van onze overeenkomst geaccepteerd. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden bent u niet gerechtigd de website en de online services te gebruiken.

Cliënte verklaart hierbij boven en onderstaande te hebben gelezen en begrepen en zodoende akkoord te gaan met alle voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen en zijn van daar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos per mail toegezonden door Care for Women – Trudie van Nieuwenhuizen.